LELYSTAD - Het bedrijf Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu's op het bedrijven terrein Larserpoort in Lelystad. Provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de milieuactiviteiten van het bedrijf. De provincie heeft deze bevoegdheid aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) gemandateerd.


Van Peperzeel verwerkt onder andere lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu constateren de bevoegde gezagen dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi-bedrijf aangemerkt had moeten worden, dat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de vergunning in 2007 was die kennis er nog niet. Er was ook geen regelgeving over dit type batterij, vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van lithium-ion batterijen verschenen.

Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarzetting van lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het gelden bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan. Van Peperzeel kan ondertussen doorwerken omdat het voldoet aan alle (onherroepelijke) vergunningen. Gedeputeerde Staten (S) hebben hier een mededeling over gestuurd naar Provinciale Staten (PS).