LELYSTAD - Vanaf het nieuwe schooljaar zal het leerlingenvervoer worden aangepast. De aanpassing is noodzakelijk om dat de afgelopen jaren de kosten fors zijn gestegen. Met de invoering van de nieuwe regeling brengt de gemeente deze meer in overeenstemming met die van omliggende gemeenten. Uitgangspunt blijft dat elke kind die dit nodig heeft geholpen kan worden.


Eigen verantwoordelijkheid
Belangrijkste verschillen zijn dat in de nieuwe regeling de eigen verantwoordelijkheid van de ouders benadrukt is en er scherper gekeken gaat worden naar kosteneffectiviteit. Verder is de verordening herschreven, waardoor de leesbaarheid is verbeterd en daardoor gebruiksvriendelijker. Voor gebruikers van de huidige regeling is er een overgangsregeling van een jaar.Daarnaast zal vanaf het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer gewerkt gaan worden met opstapplaatsen van waar de leerlingen verder reizen naar hun school.

Voorstel
Het voorstel tot aanpassing doet het College van B&W aan de gemeenteraad die daarover uiteindelijk het definitieve besluit zal nemen. Het beleid en de uitgangspunten van het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen en het vervoer nodig hebben.

Verordening Leerlingenvervoer
De verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek blijft ingevolge de Leerplichtwet in alle gevallen bij de ouders liggen. Deze verantwoordelijkheid kan door de ouders niet op- of overgedragen worden aan de gemeente. Bij het aanvragen van een vergoeding wordt uitgegaan van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. Gemeente Lelystad bepaalt op basis van de Verordening Leerlingenvervoer welke wijze van vervoer wordt vergoed aan ouders. Uitgangspunt is dat de goedkoopst adequate vorm van vervoer voor vergoeding in aanmerking komt.Zodoende zal ook in de toekomst ieder kind die ervoor in aanmerking komt gebruik kunnen maken van deze voorziening.