LELYSTAD - Lelystad is klaar voor een volgende stap. In 2040 wil en moet Lelystad een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners zijn. Door de unieke ligging met veel groen en water, maar ook bedrijvigheid positioneert de stad zich als hoofdstad van de nieuwe natuur.


College vraagt raad kaders voor Koersdocument Lelystad 2040 vast te stellen

In het voorjaar van 2019 is zowel de strategische agenda van Lelystad Next Level als het Ruimtelijk Raamwerk, een tussenproduct van de Omgevingsvisie, vastgesteld. Beide zijn opgesteld met inwoners en partners uit de stad en experts in verschillende deeltafels. De informatie uit deze trajecten zijn belangrijke bouwstenen geweest voor het nu opgeleverde Koersdocument. Het college legt de kaders van het Koersdocument ter vaststelling aan de raad voor. Kaders die als leidraad dienen om Lelystad de impuls te geven die de stad nodig heeft en verdient.

Koers Lelystad 2040

In het Koersdocument staan de fysieke, sociale en economische opgaven, kansen en plannen om Lelystad naar een “next level” te brengen. De doelen voor 2040 zijn vertaald naar prioriteiten voor de komende jaren. ‘Om de stad deze impuls te geven is duidelijkheid nodig. Een koers die richting geeft en focus aanbrengt,’ aldus Janneke Sparreboom, wethouder wonen en economie.

Opgaven voor de stad

De drie thema’s om deze ambitie te bereiken zijn:

1) het versterken van de urbanisatie, de groei van de stad naar 100.000 inwoners, om een uitnodigende en ondernemende stad te kunnen zijn. Daarvoor wordt ingezet op een sterke stad in de regio met focus op woningbouw, een sterk Stadshart, de kust als toeristisch gebied, snelle en comfortabele verbindingen in het openbaar vervoer. Zo zijn betere verbindingen naar Amsterdam/Almere (metro-kwaliteit) en goede verbindingen tussen Station Lelystad - Lelystad Airport en Station Lelystad – Bataviakwartier met het openbaar vervoer gewenst. Ingezet wordt ook op Lelystad als ‘hoofdstad van de nieuwe natuur’ met focus op de ontwikkeling van de Marker Wadden, groene woonmilieus en een duurzame, klimaatbestendige en energieneutrale stad. Verder streven we naar een regionaal gespecialiseerde economie met focus op belangrijke sectoren als logistiek en agrofood.

2) het versterken van de maatschappelijke kracht, om een veerkrachtige samenleving te zijn met onderscheidend onderwijs. Denk daarbij aan aantrekkelijke levensloopbestendige en veilige woonbuurten, aanpak van sociale problematiek, investeren in de jongere generatie en inzetten op onderwijs. Onderwijs, ondernemers en overheid gaan intensief samenwerken om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

3) Het derde thema is gedeeld eigenaarschap. Het is belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de gezamenlijke opgaven waar Lelystad voor staat. Deze stap kunnen we alleen samen maken: inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners, gemeenteambtenaren, bestuurders en natuurlijk de provincie en het Rijk. Om de volgende stap te maken worden er steeds verschillende rollen gevraagd van de gemeente en haar inwoners. Soms heeft de gemeente een actieve en initiërende rol en soms hebben juist de inwoners die rol. Gezien de veranderingen in de samenleving en door de komst van de Omgevingswet zal de gemeente vaker een meer faciliterende en regisserende rol aannemen. Dat betekent luisteren, ruimte bieden, verantwoordelijkheid geven en soms andere keuzes maken en richtingen in slaan.

Handvat

Het Koersdocument is een handvat voor het uitwerken van visiedocumenten, programma’s en projecten, zoals het opstellen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level en de Omgevingsvisie, maar straks ook voor bijvoorbeeld de Woonvisie of de Mobiliteitsvisie. ‘Het Koersdocument kan als maatstaf gebruikt worden waarmee getoetst wordt of werkzaamheden bijdragen aan datgene dat we met de stad willen bereiken. We kunnen dat alleen bereiken door overzichtelijke stappen te nemen en daar helpt dit Koersdocument ons bij’, aldus Peter Schot, wethouder stedelijke ontwikkeling, cultuur en Omgevingswet.

Lelystad Next Level

Lelystad Next Level is een samenwerkingsprogramma. Het programma is opgericht door de gemeente Lelystad, provincie Flevoland, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma heeft als doel om Lelystad te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad. Lelystad Next Level is een programma van alle partners die mee willen doen aan het realiseren van dit doel. Het is niet alleen een programma van of door de overheid, maar juist bedoeld om samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties mee aan de slag te gaan.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2021 ingevoerd en bundelt tientallen wetten en honderden regels in één nieuwe wet. Doordat er minder regels zijn en doordat deze regels overzichtelijker zijn, is het wettelijke kader inzichtelijker voor bewoners, ondernemers en overheden. De Omgevingswet zal het beheer en de ontwikkelingen van de ruimte om ons heen eenvoudiger maken. De Omgevingswet biedt daarmee de kans om een nieuw perspectief op de toekomst van de stad te ontwikkelen en zal ervoor zorgen dat initiatieven gemakkelijker van de grond komen. Bij het maken van de plannen worden inwoners en bedrijven actief betrokken. Participatie zal een steeds grotere rol gaan spelen. Niet alleen tijdens de implementatie, maar vooral ook na de invoering van de wet.