LELYSTAD - De gemeente Lelystad wordt geconfronteerd met grote financiële tekorten binnen het sociaal domein. Nu ingrijpen is noodzakelijk om sluiting van belangrijke voorzieningen in de stad te voorkomen. Dit vraagt om scherpe politieke keuzes, zowel ten aanzien van de inrichting van het sociaal domein als de financiële kaders. Deze keuzes worden nu door het college voorgelegd aan de raad in de notitie aanpak Sociaal Domein 2021 en verder.


Koerswijziging

In het voorstel wordt een fundamentele koerswijziging vanuit de visie 'Nieuw Lelystads Peil' voorgesteld. Hiermee wordt ruim € 9 miljoen bezuinigd om de ontstane tekorten binnen het sociaal domein op te vangen.

Jeugdzorg

Voor de Jeugdzorg houdt dit een ombuiging van bijna € 6 miljoen in. Zo komt er een er een stevige toegang en regie voor de complexe problematiek. Hierbij investeert het college in een sterke basis met een sterk eigen netwerk en een algemeen toegankelijk aanbod om een groot deel van de problemen op te vangen. Maatwerk zal met een beperkt aantal aanbieders vormgegeven worden voorzien van budgetplafonds om grip te houden op de kosten.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Binnen de Wmo en het bredere welzijnswerk komt meer nadruk op het in stand houden van een voldoende en efficiënte basis. Het college kiest voor het versoberen van het maatwerk en zet alleen nog in op inwoners voor wie maatschappelijke ondersteuning echt noodzakelijk is. Voor Wmo komt een stedelijk triageteam. Dit triageteam kijkt kritisch, objectief en onafhankelijk of de adviezen voldoende zijn onderbouwd en of de aanvraag voldoet aan de door de gemeente geformuleerde strengere beleids- en toegangsregels. Dit is een ombuiging van bijna € 2,5 miljoen.

Participatiewet

De succesvolle aanpak van het Werkbedrijf voor de Participatiewet gaat verder worden versterkt. Het werkbedrijf neemt de regie van de trajecten van uitkeringsgerechtigden met een langere afstand tot de arbeidsmarkt over van Welzijn Lelystad. Vanuit de bijstand stromen dan gedurende vier jaar jaarlijks 20 Lelystedelingen extra uit naar werk. Dit zou dan een besparing van € 1 miljoen moeten opleveren.

Het vervolg

In juni zal de gemeenteraad over deze aanpak spreken en besluiten. Ook is de cliëntenraad gevraagd om advies te geven over de aanpak. In 2021 zullen de veranderingen als de raad akkoord is worden doorgevoerd.