LELYSTAD - Het college werkt aan een informatienota waarin alle regelgeving en besluitvorming over het Werkeiland op een rij worden gezet. Daarmee krijgen bewoners inzicht en kan de raad beoordelen of, als zich (her)ontwikkelingsplannen en/of nieuwe initiatieven voordoen op dit historisch stukje grond, de juiste processen en procedures worden gevolgd.

Monumentenstatus
Recent is discussie ontstaan over een nog in voorbereiding zijnde woningbouwontwikkeling aan de Sluisstraat. Er waren raadsvragen en het leverde alvast een brief van de Erfgoedcommissie op, waarin een voorschot werd genomen op de voorgenomen planontwikkeling. Het Werkeiland is voor een groot deel aangewezen als gemeentelijk monument. Wat deze monumentenstatus, naast de bepalingen in het geldende bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, betekent voor nieuwe plannen en initiatieven, wordt door het college in de informatienota meegenomen.

De nota zal nog in september aan de raad worden aangeboden.

Nieuwe plannen en initiatieven
Bouwplannen voor het Werkeiland hebben een tijdlang stilgelegen, maar zijn met het aantrekken van de woningmarkt weer opgepakt. Naast het plan voor een appartementencomplex aan de Sluisstraat is ook de realisering van het aloude plan van appartementen aan de Oostvaardersdijk weer in beeld. Om deze en eventuele nog toekomstige ontwikkelingen tevoren in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, en daarmee duidelijkheid te scheppen in wat er wel en niet mogelijk is en welke procedures daar al dan niet bij nodig zijn, is de toegezegde informatienota nodig.