LELYSTAD - De gemeente Lelystad kampt, net als veel andere gemeenten, met flinke tekorten op de jeugdzorg. ‘We staan voor de zeer urgente en grote opgave om de uitgaven voor de jeugdzorg in lijn te brengen met de beschikbare rijksbijdrage om betaalbare jeugdzorg te kunnen blijven garanderen,’ aldus wethouder Nelly den Os.


Om de bezuinigingen binnen de jeugdzorg te realiseren, heeft het college op dinsdag 18 februari jl. een maatregelenpakket vastgesteld voor 2020. Eind oktober 2019 heeft de gemeenteraad de financiële taakstelling bepaald voor de te nemen bezuinigingsmaatregelen. In de afgelopen periode heeft een taskforce op basis van deze kaders het maatregelenpakket 2020 uitgewerkt. Bij deze uitwerking zijn gesprekken gevoerd met een afvaardiging van ouders, betrokken organisaties, huisartsen en zorgaanbieders.

Vier maatregelen
De maatregelen uit het plan voor 2020 zijn erop gericht om de uitgaven van de jeugdzorg op korte termijn terug te dringen. Het pakket bestaat uit vier maatregelen, waarmee wordt ingezet op:

  • het aanscherpen van de toegang- en regiefunctie;
  • het realiseren van de samenwerking met medische verwijzers;
  • het aanscherpen van producten en prijsafspraken bij het lokale maatwerk aanbod, en
  • een doelgerichtere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

    Daarnaast wordt er gewerkt aan een lange termijn aanpak voor 2021 en verder, zodat de jeugdzorg nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in het Lelystadse jeugd(hulp)stelsel. Medio 2020 wordt de uitwerking van de lange termijn aanpak verwacht.